Select your location to see tailored content for your region

North America

Abonnementsvoorwaarden

Dit zijn de Abonnementsvoorwaarden van EVBox B.V., een besloten vennootschap onder de Nederlandse wet. EVBox B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 32165082.

Laatst bijgewerkt: 24.10.2019

We zijn blij dat u op het punt staat een Abonnement bij ons te kiezen. Lees deze abonnementsvoorwaarden (“Voorwaarden”) zorgvuldig door; ze omvatten belangrijke informatie over uw wettelijke rechten, rechtsmiddelen en verplichtingen in verband met dit Abonnement. Deze Voorwaarden zijn voor zover relevant van toepassing op elk Abonnement. Uw gebruik van het Platform wordt geregeld door de Gebruiksvoorwaarden van EVBox.

Tenzij anders vermeld in het Platform, worden Abonnementen aangeboden en geleverd door EVBox B.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Kabelweg 47, 1014 BA, in Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 32165082 en geregistreerd voor de btw met btw-nummer NL821785795B01. Wanneer in de Voorwaarden “EVBox”, “wij”, “ons”, “onze” wordt gebruikt, verwijst dit naar de relevante rechtspersoon van EVBox die u de abonnementsdiensten aanbiedt.

Als EVBox op enig moment afziet van het afdwingen van een bepaling uit de Voorwaarden, doet het hiermee geen afstand van het recht deze Voorwaarden later wel af te dwingen.

1. Begrippen

Tenzij uit de context iets anders blijkt, zullen in deze Voorwaarden alle met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis hebben die in dit artikel 1 (Begrippen) daaraan wordt toegewezen of die elders in de Voorwaarden wordt vastgesteld:

“App”: de gebruikersinterface van EVBox waarmee toegang tot het Abonnement kan worden verkregen;
“Werkdagen”: iedere dag behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in het land van de betreffende rechtspersoon van EVBox die u de abonnementsdiensten aanbiedt;
“Laadpaal”: een faciliteit, inclusief alle bijbehorende en onderliggende installaties, waardoor elektrische energie wordt geleverd voor het opladen van elektrische voertuigen;
“Consument”: is een term die wordt geïnterpreteerd volgens de toepasselijke wetgeving bepaald in clausule 14.2 van deze Voorwaarden;
“Documentatie”: alle documenten of informatie die door EVBox aan u is verstrekt onder deze Voorwaarden met betrekking tot de abonnementsdienst, inclusief gebruikershandleiding en handleidingen;
“Fout”: een wezenlijke, controleerbare en herhaalbare afwijking in het Platform of de Producten van de kenmerken en functies beschreven in de Documentatie (met uitdrukkelijke uitsluiting van eventuele gebreken die het gevolg zijn van Misbruik);
“EVBox-netwerk”: de totaliteit van alle Laadpalen waartoe men met de Laadpas toegang heeft;
“Intellectuele eigendomsrechten”:
(a) patenten, gebruiksmodellen, recht op uitvindingen, auteursrecht en gerelateerde rechten (inclusief softwarerechten), goodwill, het recht om vertrouwelijke informatie te gebruiken en de vertrouwelijkheid ervan te beschermen (inclusief knowhow en handelsgeheimen), databaserechten, ontwerprechten, handelsmerken en dienstmerken, bedrijfsnamen en domeinnamen; rechten op de topografie van halfgeleiders;
(b) alle registraties of aanvragen om zich te registreren en het recht om registratie, verlenging of uitbreiding van deze rechten aan te vragen en te verkrijgen, en het recht om aanspraak te maken op voorrang van een van deze rechten; en
(c) alle gelijkwaardige of soortgelijke rechten of vormen van bescherming;
(d) samen met alle vorderingsrechten, bevoegdheden en voordelen die voortvloeien uit het eigendom van dergelijke rechten;
“Misbruik”: elk gebruik van het Abonnement dat niet overeenstemt met de Voorwaarden, de Documentatie of andere aanwijzingen die worden verstrekt door EVBox en/of de toepasselijke wetten;
“Partij/Partijen”: EVBox en/of u, al naar gelang van toepassing is;
“Platform”: de laadbeheersoftware die EVBox aanbiedt, inclusief eventuele aanpassingen, verbeteringen, toevoegingen, uitbreidingen, vertalingen en daarvan afgeleide werken, programmeercode en overige aanverwante technologieën die daar verband mee houden;
“Abonnement”: de dienst waarbij EVBox u toegang verleent tot functionaliteiten van het Platform voor een Laadpaal en/of Laadpas, zoals beschreven in de Documentatie;
“Laadpas”: de kaart, sleutelring, digitale ID of ander middel dat door EVBox wordt verstrekt en waarmee u zich bij een Laadpaal kunt identificeren;
“Updates”: updates, aanvullingen, verbeteringen aan en vertalingen van het Platform, alle gerelateerde diensten en nieuwe functies of versies;
“Workaround”: een voorstel bestaande uit een reeks handelingen of aanbevelingen die, indien correct uitgevoerd, een Fout in de abonnementsdienst – waaronder in het Platform – recht kan zetten en de functionaliteit(en) naar een gelijk of vergelijkbaar (doch nooit minder) niveau kan terugbrengen.

2. Reikwijdte van abonnementsdienst

2.1 Gerelateerd aan een Laadpas. Op het dashboard van ons Platform kunt u uw Laadpas activeren, zodat u kunt opladen bij uw Laadpaal/Laadpalen en kunt beginnen met het volgen van uw transacties. Bij het activeren van uw Laadpas kunt u zich abonneren op roaming. Dit is een Abonnement dat u in staat stelt om uw elektrische voertuig tegen de toepasselijke tarieven op te laden bij een Laadpaal van het EVBox-netwerk. Er zijn mogelijk verschillende abonnementen beschikbaar. Er kunnen kosten van toepassing zijn die aan u worden meegedeeld voordat u een Abonnement aangaat. Door u te abonneren op roaming of de Laadpas hiervoor te gebruiken, stemt u in met het tarief van de exploitant van de Laadpaal (dit kan een derde zijn waarmee EVBox een roamingovereenkomst heeft afgesloten, maar dat verandert niets aan het feit dat EVBox geen invloed heeft op de toepasselijke tarieven van die exploitant). Het is uw verantwoordelijkheid om het parkeerbeleid en/of de gebruiksvoorwaarden van een Laadpaal binnen het EVBox-netwerk te kennen en na te leven.

2.2 Gerelateerd aan een Laadpaal. Op ons Platform-dashboard kunt u uw Laadpaal activeren om uw Laadpaal te beheren en alle laadsessies te volgen. Als u een zakelijk account hebt, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u bij het activeren van uw Laadpaal deze activeren voor gastgebruik door andere eindgebruikers, en een te berekenen tarief instellen voor dergelijk gastgebruik. Er zijn mogelijk verschillende abonnementen beschikbaar. Er kunnen kosten van toepassing zijn die aan u worden meegedeeld voordat u een Abonnement aangaat.

3. Onze verplichtingen

3.1 EVBox zal redelijke zorg en vaardigheid gebruiken met betrekking tot het aanbieden van de abonnementsdienst.

3.2 EVBox behoudt zich het recht voor om redelijke wijzigingen aan te brengen in de specificaties of instellingen van het Platform, de Apps en/of de te betalen abonnementsdienst. Daarnaast heeft EVBox het recht om wijzigingen aan te brengen in alle gratis abonnementsdiensten.

3.3 EVBox heeft het recht om het gebruik van het Platform, de Apps en/of de abonnementsdienst te controleren en te verifiëren of dergelijk gebruik in overeenstemming is met deze Voorwaarden.

3.4 EVBox heeft het recht om bij de uitvoering van de in deze Voorwaarden beschreven diensten zijn gelieerde ondernemingen of onderaannemers in te schakelen als dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering daarvan. U erkent en gaat ermee akkoord dat EVBox in zulke gevallen het recht heeft om relevante gegevens die door u zijn verstrekt met die derde te delen.

4. Beperkte Garantie

4.1 EVBox garandeert dat het Platform in wezenlijke zin zal functioneren zoals in de Documentatie wordt beschreven. Voor dit doel zal EVBox redelijke inspanningen leveren om ondersteunings- en onderhoudsdiensten aan te bieden, zoals beschreven in het onderstaande artikel 5 (Ondersteuning, reparatie, onderhoud en updates).

4.2 Hoewel EVBox redelijke inspanningen zal verrichten om doorlopende online toegang tot het Platform mogelijk te maken, kunnen we niet garanderen dat u op elke moment toegang hebt tot het Platform, dat uw toegang ononderbroken is of dat het Platform (en alle functies ervan) altijd volledig beschikbaar en functioneel is.

4.3 Behalve voor zover beschreven in dit artikel en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden de abonnementsdiensten verleend “ZOALS ZE ZIJN”. EVBox geeft hiervoor geen impliciete of uitdrukkelijke verklaringen of garanties van welke aard dan ook (waaronder doch niet beperkt tot verklaringen/garanties betreffende toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doeleinde, gebruik of commerciële toepassing). In het bijzonder garandeert EVBox niet dat de abonnementsdiensten zonder Fouten zullen zijn en zonder onderbreking zullen functioneren. EVBox geeft verder ook geen verklaringen of garanties met betrekking tot, zonder beperking, de veiligheid, integriteit, doeltreffendheid of mogelijkheden van het Platform. EVBox kan mogelijk niet al uw vragen beantwoorden of oplossen en geeft in dat opzicht geen garanties of toezeggingen.

5. Ondersteuning, reparatie, onderhoud en updates

5.1 U kunt contact opnemen met het ondersteuningscentrum van EVBox om eventuele Fouten te melden en vragen te stellen over de werking van het Platform op het telefoonnummer (op Werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur CET) of het e-mailadres zoals vermeld op de website van EVBox.

5.2 EVBox zal redelijke inspanningen leveren om Fouten in het Platform voor zover mogelijk binnen een redelijke termijn te herstellen. EVBox heeft het recht om probleemvermijdende beperkingen en/of Workarounds toe te passen, en ook om reparatie uit te stellen totdat er een nieuwe update is uitgebracht.

5.3 EVBox heeft het recht om toegang tot het Platform op te schorten vanwege geplande uitvaltijd voor onderhoudsdoeleinden en ongepland onderhoud.

5.4 EVBox kan van tijd tot tijd en naar ons eigen inzicht (zij het bij voorkeur tijdens gepland onderhoud) updates aan het Platform uitvoeren. U hebt alleen toegang tot de nieuwste versie van het Platform. EVBox behoudt zich bij het uitgeven van updates aan het Platform het recht voor om bestaande onderdelen of functionaliteiten te verwijderen. U kunt niet eisen dat EVBox zulke onderdelen of functionaliteiten blijft aanbieden. Als het verwijderen van zulke onderdelen of functionaliteiten wezenlijke gevolgen zal hebben voor uw Abonnement, zal EVBox u hiervan tijdig op de hoogte stellen, maar in geen geval later dan dertig (30) dagen voorafgaand aan het invoeren van de betreffende Update, tenzij een dergelijke tijdige kennisgeving onmogelijk of onpraktisch is, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) om wettelijke of veiligheidsoverwegingen of vanwege kwesties betreffende de prestaties van het Platform.

6. Prijzen

6.1 Als u een zakelijke gebruiker bent. Alle kosten voor het Abonnement zijn ingesteld in de valuta zoals vermeld in het Platform en zijn exclusief btw en andere toepasselijke belastingen en bijdragen. EVBox behoudt zich het recht voor om (i) de vergoedingen voor het Abonnement op jaarlijkse basis te indexeren, één jaar na de ingangsdatum van het Abonnement op basis van de prijsindex van de Diensten van het kwartaal voorafgaand aan het volledige jaar; en (ii) bij verlenging van het Abonnement de vergoedingen te verhogen.

6.2 Als u een consument bent. Alle kosten voor het Abonnement zijn ingesteld in de valuta zoals vermeld in het Platform en zijn inclusief btw, maar exclusief andere toepasselijke belastingen en bijdragen. EVBox behoudt zich het recht voor om de kosten voor abonnement jaarlijks te indexeren, één jaar na de ingangsdatum van het Abonnement op basis van de Consumentenprijsindex op 1 maart van het toepasselijke rechtsgebied (zie clausule 14.2 van deze Voorwaarden). EVBox zal zijn vergoedingen alleen indexeren als u zich hebt aangemeld voor een betaalde Dienst meer dan drie (3) maanden voorafgaand aan de indexatiedatum.

7. Betaling

7.1 EVBox zal bij activering automatisch gebruik maken van uw geselecteerde betaalmethode (zoals uw creditcard of debetkaart) om een te betalen abonnementsdienst in rekening te brengen, inclusief eventuele toepasselijke belastingen, indien niet anders overeengekomen. Als we om welke reden dan ook (zoals een verlopen vervaldatum of onvoldoende saldo) geen gebruik kunnen maken van uw betaalmethode, blijft u verantwoordelijk voor eventuele niet-geïncasseerde bedragen, en wij zullen proberen gebruik te maken van de betaalmethode, zodat u de gegevens van uw betaalmethode kunt bijwerken.

7.2 Indien er geen automatische betaling is overeengekomen en tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van de abonnementsdiensten te geschieden binnen een betalingstermijn van dertig (30) dagen vanaf de factuurdatum. Als u het oneens bent met een bepaalde factuur moet u EVBox hiervan voor het einde van de betalingstermijn schriftelijk (met opgaaf van redenen) op de hoogte stellen.

7.3 Als u een zakelijke gebruiker bent. Als u niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, bent u automatisch in verzuim en heeft EVBox het recht:
(a) zonder verdere ingebrekestelling vanaf de dag dat u in verzuim bent op uw betalingsverplichtingen en tot de dag dat het volledige verschuldigde bedrag voldaan is per (deel van de) maand, een rente van 1% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, met een minimum van € 40,- (veertig euro), of een gelijkwaardig bedrag in de overeengekomen valuta;
(b) alle juridische en buitenrechtelijke incassokosten die EVBox gemaakt heeft om volledige naleving van de betalingsverplichtingen af te dwingen op u te verhalen. De buitenrechtelijke incassokosten zijn 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,- (veertig euro), of een gelijkwaardig bedrag in de overeengekomen valuta;
(c) naar keuze van EVBox, de uitvoering van het Abonnement op te schorten, te beëindigen of terug te draaien, onverminderd het recht van EVBox om opgelopen schade op u te verhalen;
(d) op stipte betaling door u van alle bedragen waarvoor EVBox een factuur stuurt, ongeacht of een dergelijke factuur openstaat op het moment van niet-betaling.

7.4 Als u een consument bent. Als u niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, zal EVBox u een herinnering sturen. Als u niet binnen de termijn zoals bepaald in de herinnering betaalt, bent u automatisch in verzuim en heeft EVBox recht op het innen van de wettelijke juridische rente en de incassokosten. EVBox heeft daarnaast ook het recht om de verstrekking van het Abonnement op te schorten totdat de volledige betaling is ontvangen, of om het Abonnement te beëindigen of te ontbinden indien dit redelijk is. Als wij de verstrekking van de abonnementsdienst opschorten, blijft u verplicht om de volledige prijs voor het overeengekomen Abonnement te betalen.

7.5 Naast de hierboven beschreven rechten is EVBox te allen tijde gerechtigd om zekerheidstelling van u te eisen voor de volledige en tijdige nakoming van uw betalingsverplichtingen.

8. Uw verplichtingen

8.1 U gaat ermee akkoord:
(a) alle kosten te betalen die verband houden met de abonnementsdiensten, inclusief maar niet beperkt tot abonnementskosten en vergoedingen voor het opladen van uw elektrische voertuig bij een Laadpaal;
(b) alle informatie en materialen aan EVBox te verstrekken waar wij redelijkerwijs om kunnen vragen in verband met het verstrekken van het Abonnement, en ervoor te zorgen dat deze informatie volledig, nauwkeurig en correct is;
(c) alle redelijkerwijs te verwachten ondersteuning en informatie te bieden die EVBox nodig zou kunnen hebben om op aan EVBox gemelde of door hem ontdekte incidenten, problemen of Fouten te reageren of deze op te lossen;
(d) EVBox er onverwijld van op de hoogte te stellen als u zich bewust wordt van eventuele feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de goede uitvoering van het Abonnement door EVBox;
(e) alle wetten en voorschriften na te leven die van toepassing zijn op uw gebruik van de abonnementsdienst;
(f) alle beleidslijnen en regels van de eigenaar van de Laadpaal en/of het eigendom waar de Laadpaal zich bevindt, te observeren; en
(g) geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van het Platform/App op een manier die bedoeld is om vergoedingen te vermijden, indien er vergoedingen van toepassing zijn.

8.2 In het geval van enige niet-naleving van de verplichtingen die in dit artikel 8 uiteengezet worden:
(a) zult u, zo snel als maar mogelijk is nadat u zich hiervan bewust bent geworden, ons op de hoogte stellen en ons, onverminderd onze overige rechten en rechtsmiddelen, op eigen kosten bijstaan in het herstellen van de inbreuk en/of het beperken van de gevolgen ervan op de manier(en) die wij daarvoor geschikt achten.
(b) draagt u de exclusieve verantwoordelijkheid voor de eventuele onkosten en verliezen die direct of indirect hierdoor worden veroorzaakt, en zult u ons na schriftelijk verzoek daartoe een vergoeding betalen voor alle kosten en verliezen die wij en/of onze partners geleden hebben.

9. Herroepingsrecht

DEZE CLAUSULE 9 IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN.
9.1 De abonnementsdiensten worden beschouwd als een afstandscontract (“Afstandscontract”), een contract dat is afgesloten in de context van een georganiseerd systeem voor verkoop of onderhoud op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van EVBox en u en waarbij, tot en met het moment waarop het Afstandscontract wordt afgesloten, alleen een of meer technieken voor afstandscommunicatie worden gebruikt;

9.2 U hebt het recht tot herroeping (“Herroepingsrecht”) van het Afstandscontract binnen 14 dagen, beginnend op de dag waarop het Abonnement werd afgesloten (“Herroepingsperiode”).

9.3 U stemt ermee in dat het Herroepingsrecht voortijdig vervalt na volledige voltooiing van deze Voorwaarden om het Abonnement te verstrekken.

9.4 Als u het Herroepingsrecht wenst uit te oefenen, bent u verplicht ons binnen de Herroepingsperiode hiervan op de hoogte te stellen via het modelformulier dat bij deze Voorwaarden is gevoegd. We zullen de ontvangst van uw herroeping zonder vertraging per e-mail bevestigen als u uw herroeping via elektronische middelen hebt meegedeeld.

9.5 Als u het Herroepingsrecht uitoefent, bent u aan EVBox een bedrag verschuldigd dat gelijkwaardig is aan dat deel van de abonnementsdiensten dat EVBox op het moment van herroeping al heeft vervuld, in vergelijking met het volledig vervullen van de abonnementsdiensten. EVBox zal u uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop u de herroeping hebt gemeld, terugbetalen. EVBox gebruikt dezelfde betaalmethode die aanvankelijk door u werd gebruikt, tenzij u akkoord gaat met een andere methode.

10. Duur en beëindiging

10.1 Als u een zakelijke gebruiker bent. Elk Abonnement wordt afgesloten voor een initiële duur van één (1) jaar na activering van het Abonnement. Na deze eerste termijn wordt het Abonnement gedurende dezelfde periode doorlopend verlengd, tenzij u EVBox zestig (60) dagen voor het einde van de termijn op de hoogte stelt dat u het Abonnement niet wilt verlengen.
Als u een consument bent. Elk Abonnement wordt afgesloten voor een initiële duur van één (1) jaar na activering van het Abonnement. Na deze eerste termijn wordt het Abonnement voor onbepaalde tijd verlengd en kunt u het Abonnement beëindigen door ons één (1) maand van te voren een verklaring te verstrekken dat u wilt stoppen met het gebruik van de abonnementsdienst, tenzij u hebt ingestemd met het verlengen van de abonnementsdiensten met een volgend jaar.

10.2 Als u nalaat om aan een van de bepalingen van deze Voorwaarden te voldoen, of als EVBox redelijke gronden heeft om dit te vermoeden, kan EVBox zonder voorafgaande kennisgeving de verstrekking van de abonnementsdienst opschorten of beëindigen. De volgende voorbeelden worden beschouwd als een inbreuk door u, waarna EVBox de abonnementsdienst kan opschorten en/of beëindigen: (a) elke mogelijke vorm van Misbruik van het Platform, de App of het Abonnement; (b) schending van de Intellectuele eigendomsrechten van EVBox; (c) niet-naleving van betalingsverplichtingen.

10.3 Als u niet akkoord gaat met wezenlijke wijzigingen in de diensten zoals uiteengezet in artikel 3.2 van deze Voorwaarden, hebt u het recht om het Abonnement te beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 30 (dertig) dagen.

10.4 Na beëindiging van het Abonnement zijn alle openstaande bedragen die tot de beëindigingsdatum door u verschuldigd zijn, onmiddellijk opeisbaar.

11. Intellectuele eigendom

11.1 EVBox (en zijn licentiegevers, indien van toepassing) is eigenaar van alle rechten, aanspraken en belangen, met inbegrip van alle Intellectuele eigendomsrechten in en op de abonnementsdienst, met inbegrip van het Platform, de Laadpas en de App, evenals de verwerkte (elektronische) gegevens.

11.2 Deze Voorwaarden verlenen u geen enkel eigendomsrecht op of betreffende de abonnementsdienst, noch enig ander Intellectuele eigendomsrecht van EVBox (of zijn licentiegevers, indien van toepassing) behalve waar deze Voorwaarden een dergelijk recht uitdrukkelijk toewijzen, in welk geval het gebruiksrecht volledig herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet in sublicentie te geven zal zijn.

11.3 U gaat ermee akkoord dat u de intellectuele eigendomsrechten of de bedrijfseigen informatie van EVBox op geen enkele manier zult gebruiken, behalve voor gebruik van de abonnementsdiensten en het Platform in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag met name niet:
(a) de abonnementsdiensten of -inhoud op enigerlei manier wijzigen, verhuren, uitlenen, verkopen, distribueren, toewijzen of op enige andere wijze overdragen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Voorwaarden;
(b) de abonnementsdiensten of het Platform exploiteren op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan;
(c) een deel of het geheel van de abonnementsdiensten of het Platform kopiëren, reproduceren, vertalen, bewerken, aanpassen, wijzigen, manipuleren of er afgeleide werken van maken;
(d) onze logo's en handelsmerken verwijderen, wijzigen of anderszins gebruiken, tenzij anderszins overeengekomen.

12. Persoonsgegevens

12.1 Als u een zakelijke gebruiker bent. De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de Laadpaal/Laadpalen van uw bedrijf, voor zover dit persoonsgegevens betreft, en uw accountgegevens zijn onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid van EVBox, dat beschikbaar is op evbox.com.

12.2 EVBox verwerkt ook persoonsgegevens met betrekking tot bestuurders van elektrische voertuigen (EV) waarvoor uw bedrijf een Laadpas heeft uitgegeven met het oog op het verspreiden van de Laadpas(sen), het beheer van kosten en het reageren op incidenten en onderhoudsdiensten. Deze verwerking valt ook onder het privacybeleid van EVBox en uw bedrijf verbindt zich ertoe om EV-bestuurders te verwijzen naar het privacybeleid van EVBox op evbox.com.

12.3 Als u een consument bent. Door uw gebruik van onze abonnementsdiensten zal EVBox bepaalde persoonsgegevens verwerken, met name met betrekking tot uw gebruik van een Laadpas. Deze verwerking van persoonsgegevens door EVBox is onderworpen aan de voorwaarden van het privacybeleid van EVBox, dat beschikbaar is op evbox.com. Als u, door gebruik te maken van een Laadpas, gebruik maakt van laadpalen van externe exploitanten, moet u uzelf vertrouwd maken met het privacybeleid van deze externe exploitanten.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Behalve in het geval van fraude, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door EVBox, en voor zover toegestaan door de wet, is de aansprakelijkheid van EVBox voor een schending van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden beperkt tot compensatie van bewezen directe schade die redelijkerwijs te voorzien was in overeenstemming met de volgende principes, die cumulatief van toepassing zijn:
(a) EVBox zal niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor indirecte en/of gevolgschade zoals – doch niet beperkt tot – gederfde winst, verlies van zakelijke kansen, verlies van goodwill, gederfde inkomsten of opbrengsten, verlies van verwachte besparingen, mislopen van kansen, vorderingen van logistieke dienstverleners of andere derden, schade als gevolg van verlies en/of beschadiging van gegevens en reputatieschade.
(b) EVBox is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van u of derden als gevolg van uw schending van uw verplichtingen onder deze Voorwaarden.
(c) EVBox is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van problemen in de abonnementsdiensten veroorzaakt door uw misbruik, de wijziging of aanpassing van de abonnementsdiensten, problemen die voortkomen uit een storing van hardware, netwerkdiensten (al dan niet intern bij u), firewalls, of Fouten veroorzaakt door software of hardware of infrastructuur van derden of de configuratie van dergelijke items.

14. Toepasselijk recht en rechtsgebied

14.1 Als u een zakelijke gebruiker bent. Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar het EVBox-kantoor zich bevindt dat de abonnementsdiensten aanbiedt. De bevoegde rechtbank van de plaats waar het kantoor van EVBox is gevestigd, heeft de exclusieve bevoegdheid en locatie over elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden.

14.2 Als u een consument bent. Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar u uw gebruikelijke verblijfplaats hebt. Zowel u als EVBox hebben het recht om elk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbank, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

15. Algemene bepalingen

15.1 EVBox kan besluiten om de rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. In een dergelijk geval zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of het Platform. Als u de abonnementsdienst niet wilt blijven gebruiken, moet u een verklaring van beëindiging verzenden in overeenstemming met artikel 10.4 van deze Voorwaarden.

15.2 Het is u niet toegestaan om uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVBox.

15.3 Als een bepaling uit deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt of blijkt te zijn, zal dit de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van de Voorwaarden onverlet laten; als de betreffende bepaling wel wettig, geldig en afdwingbaar zou zijn als een deel daarvan verwijderd zou worden, zullen de kleinst mogelijke aanpassingen daaraan worden doorgevoerd om de bepaling wettig, geldig en afdwingbaar te maken.

Nog vragen of feedback voor ons?

Mail ons via info@evbox.com en we nemen snel contact met je op.